“ เกาะสมุยเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล ผู้คนมีวินัย การเมืองโปร่งใส ประชารัฐร่วมพัฒนา ”
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสนามกีฬาพรุหน้าเมือง

     
ประมูลจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะและสวนหย่อมในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย ครั้งที่ 2

     
สอบราคารื้อถอนและจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง

     
สอบราคาจ้างโครงการถมดินและก่อสร้างรั้วกำแพงโรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม (ต่อเนื่อง)

     
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าวหัวถนน - บางน้ำจืด

     

ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ) ครั้งที่ 2

     
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับส่งวิทยุ (ครั้งที่ 2)

     
สอบราคาซื้อถังขยะมูลฝอย

     
ประมูลจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะและสวนหย่อมในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย

     
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย
สายตรงนายก
จังหวัด
e-mail
ท้องถิ่นจังหวัด
ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
samui GIS
สถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย
สำนักงานอัยการเกาะสมุย
สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย
seatranferry
lomprayah
สวท. สมุย
ที่ว่าการ อ.เกาะสมุย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น