เกาะสมุยเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

     
สอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

     
สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายทีปภาวัน (ช่วง 3 แยก)และจ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยยายนุ่ม (กลางซอย)

     
สอบราคาจ้างถมดิน ณ สนามกีฬาพรุหน้าเมือง

     
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย)

     
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.จำนวน 3 โครงการ

     
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

     
สอบราคาจ้างซ่อม/เปลี่ยน รถหมายเลขทะเบียน 81-5947

     
สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายข้างที่ดิน (ทางเข้าโรงบรรจุก๊าซ)

     
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย
สายตรงนายก
ระบบ CCTV เกาะสมุย
infocenter
ระบบสารสนเทศ เทศบาลนครเกาะสมุย
สมุย
ท้องถิ่นจังหวัด
จังหวัด
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
thaigov
เว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
ืืืศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ
far.ssru.ac.th/inde
ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถานีตำรวจเกาะสมุย
สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย
เฟอรี่
lomprayah
สวท
อำเภอเกาะสุมย
การส่งเสริมการปกคริงท้องถิ่น