เกาะสมุยเมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล ผู้คนมีวินัย การเมืองโปร่งใส ประชารัฐร่วมพัฒนา


รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครเกาะสมุย ประจำปี 2556

• รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครเกาะสมุย
 ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556)                      
• รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556)         
• รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556)       
• รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 (วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556)   
• รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556) 
• รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556) 
• รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556) 
• รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556) 


สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่ --->
 

Download File  View File
 
 
 
นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย
สายตรงนายก
ระบบ CCTV เกาะสมุย
infocenter
ระบบสาระสนเทศ
ระบบสารสนเทศ เทศบาลนครเกาะสมุย
สมุย
ท้องถิ่นจังหวัด
จังหวัด
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
thaigov
เว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
ืืืศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ
far.ssru.ac.th/inde
ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถานีตำรวจเกาะสมุย
สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย
เฟอรี่
lomprayah
สวท
อำเภอเกาะสุมย
การส่งเสริมการปกคริงท้องถิ่น