“ เกาะสมุยเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล ผู้คนมีวินัย การเมืองโปร่งใส ประชารัฐร่วมพัฒนา ”

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครเกาะสมุย ประจำปี 2556

• รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครเกาะสมุย
 ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556)                      
• รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556)         
• รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556)       
• รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 (วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556)   
• รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556) 
• รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556) 
• รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556) 
• รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556) 


สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่ --->
 

Download File  View File
 
 
 
นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย
สายตรงนายก
จังหวัด
e-mail
ท้องถิ่นจังหวัด
ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
samui GIS
สถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย
สำนักงานอัยการเกาะสมุย
สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย
seatranferry
lomprayah
สวท. สมุย
ที่ว่าการ อ.เกาะสมุย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น