เกาะสมุยเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพอนามัย งานป้องกันโรคติดต่อ   งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม   และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์     จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข  โดยแบ่งส่วนราชการ  ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาดและงานเผยแพร่และฝึกอบรม
            1) งานแผนงานสาธารณสุข  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
            -    งานวางแผนด้านสาธารณสุข
            -    งานจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น  โดยประสานแผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  จังหวัด
            -    งานประสารแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ จากผลการปฏิบัติงานหรือรายงานของกระทรวง  สาธารณสุข
            -    งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล
            -    งานข้อมูลข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
            -    งานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข
            -    งานนิเทศและติดตามผลงานด้างสาธารณสุข
            -    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
            2) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
            -    งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
            -    งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
            -    งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
            -    งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
            -     งานสุขาภิบาลโรงงาน
            -    งานชีวอนามัย                                                   
            -    งานฌาปนกิจ
            -    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
           3) งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
            -    งานกวาดล้างทำความสะอาด
            -    งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย   
            -    งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
            -    งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
            -    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
            4) งานศูนย์บริการสาธารณสุข   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             -    งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
             -    งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์
             -    งานวางแผนควบคุม  การปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน
             -    งานสนับสนุนหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจ  วินิจฉัย  และให้บริการรักษาพยาบาล
             -    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน
ส่งเสริมสุขภาพ  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  งานสัตวแพทย์                                             
        1) งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             -    ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
             -    งานควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค
             -    งานป้องกันและติดยาและสารเสพติด
             -    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
       2)  งานส่งเสริมสุขภาพ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             - งานด้านสุขศึกษา
             - งานอนามัยโรงเรียน
             - งานอนามัยแม่และเด็ก
             - งานวางแผนครอบครัว
             - งานสาธารณสุขมูลฐาน
             - งานโภชนาการ
             - งานสุขภาพจิต
             - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย                                                                                            
        3) งานสัตวแพทย์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             -    งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
             -    งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง  หรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
             -    งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์   
             -    งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
             -    งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
             -    งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
             -    งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์
             -    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานของกองฝ่าย และงานดังต่อไปนี้
             -    งานสารบรรณ
             -    งานดูแลรักษา  จัดเตรียม  และให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
            -    งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล  คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล
            -    งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
            -    งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความช่วยเหลือ
            -    งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
            -    งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
            -    งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
            -    งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
            -    งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้างและการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
            -    งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
            -    งานสวัสดิการต่าง ๆ
            -    งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
            -    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย
สายตรงนายก
ระบบ CCTV เกาะสมุย
infocenter
ระบบสารสนเทศ เทศบาลนครเกาะสมุย
สมุย
ท้องถิ่นจังหวัด
จังหวัด
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
thaigov
เว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
ืืืศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ
far.ssru.ac.th/inde
ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถานีตำรวจเกาะสมุย
สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย
เฟอรี่
lomprayah
สวท
อำเภอเกาะสุมย
การส่งเสริมการปกคริงท้องถิ่น