เกาะสมุยเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย

               นายกเทศมนตรี       มาจากการเลือก  ตั้งโดยตรงของประชาชนและสามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีช่วยบริหารงานได้   4 คน  ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า ตามนโยบายของตนเอง หรือกลุ่ม หรือพรรค ที่ได้หาเสียงกับประชาชนไว้นายกเทศมนตรีจึงมีอำนาจควบคุมและรับผิดชอบในการ บริหารกิจกรรมของเทศบาลทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนดไว้และให้เป็นไปตามนโยบาย และงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของ      สภาเทศบาล      
                 หน้าที่ของนายกเทศมนตรี 
                  -  หนดนโยบายที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารงานเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย เทศบัญญัติและนโยบาย
                  -  สั่งอนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
                  - แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา และเลขานุการนายกเทศมนตรี
                  - วางระเบียบเพื่อให้การบริหารงานเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
                  - รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
                  - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น 

                รองนายกเทศมนตรี อำนาจ ในการสั่งอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกเทศมนตรีจะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม่ได้กำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่าง อื่น นายกเทศมนตรีอาจมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติ ราชการแทนนายกเทศมนตรีก็ได้ และการปฏิบัติราชการดังกล่าว ต้องกระทำภายใต้การกำกับดูแล และกรอบนโยบายที่นายกเทศมนตรีกำหนดไว้ 
                 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีอาจจะแต่งตั้งให้มีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีได้สองคน
                  เลขานุการนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีอาจจะแต่งตั้งให้มีเลขานายกเทศมนตรีได้หนึ่งคน
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย
สายตรงนายก
ระบบ CCTV เกาะสมุย
infocenter
ระบบสารสนเทศ เทศบาลนครเกาะสมุย
สมุย
ท้องถิ่นจังหวัด
จังหวัด
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
thaigov
เว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
ืืืศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ
far.ssru.ac.th/inde
ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถานีตำรวจเกาะสมุย
สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย
เฟอรี่
lomprayah
สวท
อำเภอเกาะสุมย
การส่งเสริมการปกคริงท้องถิ่น